Privacy- en cookieverklaring

BoWiDo
Bunsenstraat 19
3316 GC Dordrecht
T: +31 (0)85 049 17 52
E: info@bowido.nl

Algemeen
BoWiDo hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen
BoWiDo neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel de fysieke als digitale beveiligingsmaatregelen die BoWiDo heeft getroffen, zijn voldoende om uw privacy en gegevens te beschermen. De server van BoWiDo bevindt zich in Duitsland en is adequaat beveiligd. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Derden
BoWiDo zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij BoWiDo daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte werkzaamheden, producten of informatie. BoWiDo kan uw persoonsgegevens invoeren in de digitale systemen waarvan gebruikgemaakt wordt. BoWiDo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn
BoWiDo bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die in het kader van een overeenkomst worden verwerkt, bewaren wij in beginsel niet langer dan vijf jaar. Voor bepaalde fiscale/administratieve (persoons)gegevens hanteren wij een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Verwerking van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de diensten op www.bowido.nl laat u uw (persoons)gegevens bij BoWiDo achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden voor gerechtvaardigde doeleinden verwerkt. Wij verwerken ook persoonsgegevens buiten de website om, met name in het kader van onze werkzaamheden als kozijnenspecialist. Wij verwerken behoudens uitzonderingen geen bijzondere persoonsgegevens van externe betrokkenen.

Ook van personeel en sollicitanten worden persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een vacature reageert voor een functie bij BoWiDo en uw cv meestuurt, zal BoWiDo deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. BoWiDo bewaart gegevens van sollicitanten conform de NVP Sollicitatiecode. Dit houdt in dat gegevens van sollicitanten tot vier weken na einde van de sollicitatieperiode bewaard worden, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens één jaar te bewaren.

Doeleinden verwerking
BoWiDo verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij BoWiDo zijn in elk geval de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. BoWiDo sluit overeenkomsten met verschillende partijen ter uitvoering van de werkzaamheden als kozijnenspecialist. In het kader hiervan worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers of klanten.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens.
  • Gerechtvaardigde belangen. Voor bepaalde verwerkingen via de website heeft BoWiDo een gerechtvaardigd belang, zoals het verwerken van persoonsgegevens die u achterlaat via de contactpagina. BoWiDo heeft ook een gerechtvaardigd belang bij verwerkingen in het kader van de verbetering van onze website en producten. Tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang van BoWiDo heeft u het recht in bezwaar te gaan.
  • Met toestemming van de betrokkene(n). Als wij geen andere wettelijke grondslag hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dan verwerken wij slechts uw persoonsgegevens als wij daarvoor uw toestemming hebben. U heeft het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken.

Cookies en passieve tracking
BoWiDo maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.
BoWiDo gebruikt cookies om:

  • de website geschikt te maken voor uw interesses;
  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

BoWiDo gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert. OPTIE BoWiDo maakt gebruik van tracking cookies, waarvoor wij uw toestemming vragen.

Wijzigingen
BoWiDo behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van BoWiDo. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.
BoWiDo kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat onze website links kan bevatten naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. BoWiDo is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

Vragen en rechten
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Of wilt u bezwaar maken tegen een verwerking of een verwerking beperken? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u wel vragen uzelf adequaat te identificeren door middel van een legitimatiebewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs), document- of paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie.

Wij zullen voldoen aan een rechtmatig verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, wijzing, aanvulling, verwijdering, bezwaar of beperking binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek, identificatie en eventueel aanvullende documentatie. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd de termijn te verlengen met maximaal twee maanden.

U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan:
BoWiDo
T.a.v. de directie
Bunsenstraat 19
3316 GC Dordrecht
E-mailadres: info@bowido.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij BoWiDo wordt u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Vragen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.